Van 10 tot 18

Op Academie Tien verwelkomen we leerlingen van 10 tot 18 jaar om aan te kunnen sluiten bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Doordat leerlingen langer op één onderwijsplek verblijven, kunnen we onze uitgangspunten van persoonlijk en gemeenschappelijk onderwijs nog beter in de praktijk brengen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld kansen bieden voor leerlingen van 10 jaar om zich met vakdocenten te verdiepen in ‘middelbareschoolvakken’ die hun interesse hebben. Tegelijkertijd versterkt de aanwezigheid van verschillende leeftijdscategorieën onze ‘mini-maatschappij’, bijvoorbeeld als leerlingen uit de bovenbouw lesgeven aan onze jongere leerlingen.

Uiteraard vragen verschillende leeftijdscategorieën om een andere inrichting van het onderwijs. We onderscheiden daarom verschillende afdelingen in onze school waarbinnen we mogelijkheden voor zelfstandigheid en autonomie voor leerlingen steeds verder opbouwen.

Academie Tien is opgedeeld in drie verschillende afdelingen: de junior-afdeling, en de onder- en bovenbouw.

De junioren van Academie Tien: 10 tot 12 jaar

In de junior-afdeling verzorgen we onderwijs voor leerlingen van 10 tot 12 jaar (de gebruikelijke groep 7 en 8 van het basisonderwijs). Binnen ons gebouw zijn er speciale vaste lokalen voor deze leerlingen, waar zij onder begeleiding van de groepsleerkracht hun onderwijs volgen. Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen en sociale vaardigheden krijgen junior-leerlingen de kans om ook al vakken te volgen die normaal gesproken op het voortgezet onderwijs pas beschikbaar zijn. Vakdocenten werken samen met de groepsleerkracht om onderwijs aan te bieden in vakken zoals filosofie, mens & maatschappij, natuur & techniek en kunst & cultuur. Wilt u meer informatie kijk dan voor aanmelding en procedure bij het kopje Zo Academie Tien.

Bij de junioren verwelkomen we leerlingen van 10 tot 12 jaar (de gebruikelijke groep 7 en 8 van het basisonderwijs). De overstap van de basisschool naar de middelbare school kan best groot zijn. Bovendien is het bepalen van het vervolgniveau in maart van groep 8 voor sommige kinderen nog te vroeg. Misschien groei jij daarna nog wel heel erg! Ook krijg je dan één adviesniveau voor álle vakken – terwijl jij misschien wel heel sterk bent in taal en Engels, maar rekenen nog lastig vindt.

Daarom zijn wij met de juniorenafdeling gestart. Een groep 7 en 8 combinatieklas waarin we rustig wennen aan de overstap naar de middelbare school, waarin we werken op ons eigen niveau per vak, met onze eigen leerdoelen, en waarin je voor sommige onderdelen wat meer tijd krijgt of juist wat dieper op de stof kunt ingaan – maar net wat bij jou past.

Binnen ons gebouw zijn er vaste lokalen voor de junioren, waar jullie met de groepsleerkracht (juf of meester) je lessen volgen. Dit zorgt voor de veiligheid en vertrouwdheid die past bij de basisschool. Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen, begrijpend lezen en sociale vaardigheden krijgen de junioren de kans om ook al vakken te volgen die je normaal gesproken pas op de middelbare school krijgt. Vakdocenten werken samen met de groepsleerkracht om lessen te geven in vakken zoals filosofie, Engels, Spaans, mens & maatschappij, natuur & techniek en kunst & cultuur.

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je weten of jij past bij de junioren? Kijk dan voor meer informatie, de aanmelding en procedure bij het kopje Naar Academie Tien.

Voor vragen kun je ook mailen naar: infojunioren@academie-tien.nl

Onderbouw: 12 tot 15 jaar

In de onderbouw bieden we onderwijs aan op mavo, havo en vwo-niveau. Tijdens twee (mavo) of drie (havo en vwo) jaar volgen leerlingen het onderbouwprogramma. Deze periode heeft een belangrijke functie: jonge mensen in gezamenlijkheid voorbereiden op hun toekomstige rol als mens en burger in de maatschappij. De gezamenlijkheid uit zich onder andere in de ontmoeting van leerlingen met verschillende onderwijsniveaus in één klas en uiteraard in het feit dat alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket volgen. In de onderbouw introduceren we ook steeds meer opties voor persoonlijk onderwijs. Zo hebben leerlingen de kans om tijdens twee (leerjaar 1) of drie (leerjaar 2 en 3) middagen in de week hun eigen lessen te kiezen en is er de mogelijkheid om vakken te volgen op verschillende niveaus.

Bovenbouw: 15 tot 18 jaar

In de bovenbouw verschuift de focus van ons curriculum: van algemene vorming naar verdieping op specifieke vakgebieden. De verschillende sectoren of profielen die leerlingen kiezen zijn een uiting van het feit dat specialisatie begint. Waar de onderbouw zich richt op de algemene vorming, begint in de bovenbouw de voorbereiding op de vervolgopleidingen – en daarmee ook de beroepspraktijk. Daarom verdiepen we het contact met de buitenwereld tijdens de bovenbouwperiode. Door samen op (buitenland)excursies te gaan, stages te lopen of bij het schrijven van een profielwerkstuk partners van buiten de school te betrekken.

Leerlingen sluiten de bovenbouwperiode af met een eindexamen op mavo-, havo- of vwo-niveau. Ook in de bovenbouw is het uiteraard mogelijk om te versnellen en vakken op een hoger niveau te volgen. Daarom doen leerlingen voor sommige vakken een jaar eerder examen of sluiten zij een vak af op een hoger niveau.